ក្លាយជាភ្នាក់ងារម្នាក់

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មមួយដែលមានបទពិសោធដែលយើងកំពុងស្វែងរកដៃគូមកពីទូទាំងពិភពលោកដែលតំណាងឱ្យយីហោរបស់យើងដើម្បីពង្រីកការគ្របដណ្ដប់របស់យើងនិងផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងសេវាកម្មនៅក្នុងទីផ្សារបន្ថែមទៀត។

ដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារសូមទាក់ទង customer@asano.com.cn.

timg